4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

May 21, 2019

Indian Rupees convert in to word

नमस्ते

हमने पीछली पोस्टमे MS Excel Tips में Excel Short Cut टिप्स की माहिती ली थी इस पोस्ट के लिए
  यहाँ क्लिक करे 

आज हम MS Excel में Indian Rupees को word (शब्द ) में केसे कन्वर्ट करे इसकी माहिती देखेंगे 
MS Excel में indian Rupees को word में कन्वर्ट करने का स्टेप निम्नलिखित है | 

STEP -1 सबसे पहले नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके फार्मूला कोपी करे 
 फोर्मुला कोपी करने के लिए यहा क्लिक करे

STEP-2. अब excel ओपन कीजीए और उसमे Alt+f11 की प्रेस कीजीए खुले हुए डायलोग बॉक्स में अलग अलग तरह के मेनुहोंगे जिसमे से Insert मेनू पर क्लिक कीजिए उसमे सब मेनू खुलेंगे इसमे module  नामक सबमेनू पर क्लिक कीजिए और आपने जो फोर्मुला कोपी की हुई थी उस फोर्मुला को यहाँ पेस्ट  कीजिए 
देखीए चित्र न.1

STEP-3. अब आपने जो फार्मूला पेस्ट किया है इसमे Dollars को सेलेक्ट करके की बोर्ड से Ctrl+F प्रेस कीजिए और rupees से Repless All कीजिए अब इसी तरह Cent को सेलेक्ट करके की बोर्ड़ेसे  ctrl+F प्रेस कीजिए और paissa से Repless All कीजिए और लास्ट में Alt+F11 प्रेस कीजिए 
देखीए चित्र न.2

STEP-4. अब एक्सेल ओपन कीजिए और आप जिस cell में word को लिखना चाहते हो उसमे =spellnumber लिखे और उसके बाद जिस cell में रकम लिखी है उस cell का एड्रेस लिखिए और ओके पर क्लिक कीजिए 
देखिए चित्र न.3 


.  

No comments:

Post a Comment