4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 14, 2021

આપતી જોખમ વ્યવસ્થાપન કોર્ષ

 નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલુ ઓનલાઇન કોર્ષ ની માહિતી જોઈએ 

આ કોર્ષ આપતી અને જોખમ વ્યવસ્થાપન નો છે જે દીક્ષા એપ પર ઓનલાઇન લેવાનો રહેશે. 

કોર્ષ જોઈન્ટ થવા અહીં ક્લિક કરો 

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનનો બેઝીક કોર્સ 



No comments:

Post a Comment