4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 7, 2021

CCC Mukti GR 15-04

    નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો

50 વર્ષથી વધુ ઉમરના કર્મચારીઓને CCC પાસ કરવામાથી મુક્તિ બાબત પરીપત્ર  તારીખ 15/04/2021 

પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

 

No comments:

Post a Comment