4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 17, 2016

7th pay scal paripatra 16/8/2016

ગુજરાત સરકારે પણ સાતમા પગારપંચનો અમલ તારીખ ૦૧/૦૧/૨૧૬થી કરવાની જાહેરાત કરી છે અને તે અંગે તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી પગાર ચુકવણી થાસે તેમજ એરિયસ ની ચુકવણી તબ્બકાવાર કરાસે જુઓ નાણા વિભાગનો તારીખ ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ નો પાંચ પેઝનો પરીપત્ર

પાંચ પેઝના પરીપત્ર Pdf માટે અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment