4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jan 19, 2017

Fix pay Pariptra 18/01/2017

નમસ્કાર
      વાચક મિત્રો
સરકારે હાલમા ફિક્ષ પગારમા વધારો કરેલ છે તેમજ ૨૦૦૬ પછી ફિક્ષ પગારમા  લાગેલ  કર્મચારીની  નોકરી સળ્ંગ ગણવાની જાહેરાત કરેલ છે આ પરીપત્ર ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ છે. તેમજ તેનો અમલ ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ થી થસે

PDF કોપી માટે અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment