4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 25, 2017

Online Incriment paripatra 2017

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
સાતમા પગાર પંચ મુજબ ઓનલાઇન ઇજાફો મંજુર કરવા બાબત નાણા વિભાગનો તારીખ ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ નો પરીપત્ર

PDF કોપી માટે અહિ ક્લિક કરો 
No comments:

Post a Comment