4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 29, 2017

navi nimnuk bond pariptra

નમસ્કાર 
   વાચક  મિત્રો 
હવે પછી ચાલુ નોકરી વાળા વિધ્યાસહાયક શિક્ષણસહાયક અને મુખ્યશિક્ષકને ત્રણ વર્ષ પહેલા બીજી નોકરી મા રાજીનામુ આપીને જવા માટે રૂ.300000 નો બોંડ આપવો પડ્સે જુઓ તારીખ ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ નો પરીપત્ર No comments:

Post a Comment