4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 5, 2017

SCE PATAK A TO F

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
પ્રસ્તુત પોસ્ટમા આપણે ધોરણ 1થી8 માટે મુલ્યાંકન માટેના SCE પત્રકો A થી F વિષેની માહિતી જોઇએ
નીચે જે તે ફાઇલ કે પત્રકની ડાઉનલોડ લિંક મુકેલી છે જેના પર ક્લિક કરી આપ કોઇ પણ પત્રક કે મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

SCE મોડ્યુલ 

Patrak -A

Patrak-B

Patrak- C

Patarak-D1

Patarak-D2

Patarak-D3

Patarak-D4

Patarak- E

Patarak-F


No comments:

Post a Comment