4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 5, 2017

praman ptra sce talim

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
હાલમા ડાયેટ દ્વારા દરેક શાળામાથી એક એક શિક્ષકને SCE પત્રકો માટે તાલીમ આપવામા આવેલ જેમા તાલીમ મેળવનાર શિક્ષકે પોતાની શાળામા જઇ બાકીના શિક્ષકોને આ તાલીમ આપવાની છે અને સાથે સાથે તાલીમ આપ્યાની સાબિતી રૂપે પ્રમાણ પત્ર લેવાનુ હોય છે આ પ્રમાણપત્રનો નમુનો PDF અને JPG સ્વરૂપે નીચે આપેલ છે

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 
આભાર

No comments:

Post a Comment