4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 22, 2017

Nps App For NSDL

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા CPF ની કપાત ઓનલાઇન કેવી રીતે જોઇ સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે NPS માટે NSDL એન્દ્રોઇડ એપલીકેસન વિષે જોઇએ આ એપની મદદથી આપણી કુલ કપાત કેટલી થઇ છે તે જોઇ સકાય છે આ એપ મા તમારો પ્રાણ નંબર અને પાસવર્ડથી લોગીન થવાનુ રહેસે લોગીન થયા બાદ આપ તમારી કપાત કુલ કેટલી થઇ છે તે જોઇ સકસો 

એપ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment