4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

NETWORK MARKETING

Mar 18, 2017

vidhyasahak ni sarviche salang ganava babat pariptr 17/03/2017

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
વિધ્યાસહાયક તરીકે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીની નોકરી સળંગ ગણવા બાબત્ અને પગાર તફાવતની માહિતી બાબત તારીખ ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ નો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનોપરીપત્ર 
ડેસ્ક્ટોપ કોમ્પ્યુટર માટે અહિ ક્લિક કરો 


ડેસ્ક્ટોપ કોમ્પ્યુટર માટે અહિ ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment