4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 2, 2019

binsachivalay klark varg-3 bharati

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
બિન સચિવાલય કલાર્ક વર્ગ-3 ની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાય છે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ30-06-2019
કુલ જ્ગ્યા 3043
લાયકાત 12 પાસ
અરજી ફી : જનરલ માટે 100 અનામત મા આવતા લોકોએ ફી ભરવાની નથી 
પરીક્ષા પધ્ધતિ મા ખોટા જવાબના 0.25 ગુણ નેગેટિવ 

અરજી કરવા માટે 
https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtDetails.aspx?sid=K3JOsteln/k=&yr=yvWRrBfMHJY=&ano=msQe8rbL/e8=No comments:

Post a Comment