4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 1, 2019

Online Bharti avedan-2019

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
હાલમા ગુજરાત રાજ્ય નાગરીક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ દ્વારા ઓજસ પર વિવિધ ભરતી માટે ઓનલાઇન આવેદન પત્ર ભરવાના ચાલુ છે 
જેમા 
આસીસ્ટન્ટ મેનેજર ,ડેપો મેનેજર, સીનીયર આસીસ્ટન્ટ, આસીસ્ટન્ટ/આસી.ડેપો મેનેજર માટે અરજી કરી સકાસે 
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27-06-2019
અરજી ફી 300 
વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in/Home.aspx
અરજી કરવા માટે https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d

No comments:

Post a Comment