4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 28, 2019

PTC PRVESH 2019

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો
ધોરણ 12 પાસ કરેલ ઉમેદવારો માટે બે વર્ષનો પી.ટી.સી. કોર્ષ જેનુ નવુ નામ D.EL.ED (પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમા) છે જેમા વર્ષ ૨૦૧૯ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાય છે. 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૬/૦૭/૨૦૧૯ છે. 

ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ 
https://deled.orpgujarat.com/index.html

RCM બીઝનેશ ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment