4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

NETWORK MARKETING

May 19, 2021

HTAT BADHTI GR

 નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કેળવણી નિરીક્ષક ની ખાલી પડેલી જગ્યા સામે HTAT શિક્ષકને બઢતી આપવા માટે પરિપત્ર કરેલ છે પરિપત્ર નીચે આપેલ છે ચોખ્ખું ચિત્ર જોવા ફોટાપર ક્લિક કરશો.


 

No comments:

Post a Comment