4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

NETWORK MARKETING

May 28, 2021

Vidhyalaxmi bond yojna bandh gr

   નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલતી વિદ્યાલક્ષ્મીબત બોન્ડ યોજના વર્ષ 01/04/2021 થી બંધ કરવા બાબત પરિપત્ર કરેલ છે પરિપત્ર નીચે આપેલ છે ચોખ્ખું ચિત્ર જોવા ફોટાપર ક્લિક કરશો.
No comments:

Post a Comment