4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

NETWORK MARKETING

May 19, 2021

Rashtriy balvigyan kongresh

   નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ ના આયોજન બાબત પરિપત્ર

 નીચે આપેલ છે .

આ આયોજન પરિસ્થિતિ મુજબ ઓનલાઇન/ઓફલાઇન યોજાશે. 

ચોખ્ખું ચિત્ર જોવા ફોટાપર ક્લિક કરશો. 

No comments:

Post a Comment