4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 22, 2021

Ghareshikhie ank-1

   નમસ્કાર 

        વાચક મિત્રો 
    આજે આપણે ધોરણ 1 થી  8 ના ઘરે શીખીએ અંક-1 ની માહિતી જોઇએ અહિ ધોરણ 1 થી 8 નું ઘરે સીખીએ અંક-1 ધોરણ 1 થી 8  PDF ફોર્મેટમા છે. અંક ડાઉનલોડ કરવા જેતે ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેને ઓનલાઈન જોઈ શકાશે તથા ડાઉનલોડ સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

ધોરણ 1 થી 8 ઘરે શીખીએ અંક-1 ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment