4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 30, 2021

Std 12th result2021

 નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 
ચાલુ વર્ષનું ધોરણ 12 ની સામાન્ય પ્રવાહ ,વ્યવસાય લક્ષી પ્રવાહ બોર્ડની પરીક્ષાનુ પરીણામ તારીખ 31/07/2020 ના રોજ સવારના 8 કલાક થી ઓનલાઇન જોઇ સકાસે આ પરિણામ શાળાએથી જ જોઈ શકાશે. 

પરિણામ જોવા માટેની લિંક 
http://www.gseb.org


No comments:

Post a Comment