4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 24, 2021

shikshak sajjta sarvexan g.r. 18 t0 21

 નમસ્કાર

  વાચક મિત્રો 

આ સાઇટ પર સૈક્ષણિક માહિતી સાથે સાથે બ્લોગીંગ ની માહિતી તથા કોમ્પ્યુટર ની જાણકારી અને ચિત્રાત્મક તથા વિડિયોની મદદથી મેળવી શકશો 

આ સાઇટનો મુખ્ય હેતુ સૈક્ષણિક રીતે બધાને માહિતી પહોચાડી ગુણવતા સભર કાર્ય તથા બીજાને જરૂરી માહિતી મળી રહે તે માટેનો નાનકડો પ્રયાસ કરવાનો છે. 

Hello

  Reader friends

On this site you will find educational information as well as blogging information and computer information and pictures and videos.

The main purpose of this site is to provide quality information to all academically and to make a small effort for others to get the information they need.

શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ બાબત મહત્વના  પરીપત્ર 

06-03-2018 પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

29-07-2021 પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

31-07-2021  પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

12-08-2021  પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment