4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Sep 25, 2021

28% D.A. G.R 2021

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે 28 ટકા મોંઘવારી બાબત સાતમાં પગાર પંચ તથા છઠ્ઠા અગાર પંચ મુજબ 189 ટકા મોંઘવારી નો પરિપત્ર જોઈએ પરિપત્ર બંને PDF ફોરમેટમાં છે. પરિપત્ર તારીખ 22-09-2021  


સાતમાં પગારપંચ મુજબ 28% D.A. બાબત પરિપત્ર 


છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ 189% D.A. બાબત પરિપત્ર 
No comments:

Post a Comment