4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Sep 10, 2021

priptra 1 to 9 septembar 21

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

અહી આજની પોસ્ટમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં તારીખ ૦૧-૦૯-૨૦૨૧ થી ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ સુધીમાં થયેલ અગત્યના પરિપત્રો મુકવામાં આવેલ છે. 

ઉચ્ચતર પગારધોરણ ઓનલાઇન 



બાકી પેન્શન કેશ બાબત 
ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલ બાબત 






No comments:

Post a Comment