4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 3, 2017

online badli pariptra 2/2/17

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
ઓનલાઇન જિલ્લા આંતરિક બદલી કરેલ પ્રાથમિક શિક્ષકોને છુટા કરવા બાબત તારીખ 02/02/2017  નો પરિપત્ર 

No comments:

Post a Comment