4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 12, 2017

nava jillano nakasho

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
નવા જિલ્લા ક્યા મુળ જિલ્લામાથી બન્યા તેમજ તેનુ મુખ્ય મથક અને આ નવા જિલ્લા બન્યા પછીનો ગુજરાતના જિલ્લાનો નકશો કેવો હસે તે તમામ માહિતી માત્ર એક જ ફોટામા જુઓ નીચેનો ફોટો 
ફોટાના સારા રિઝ્લ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો No comments:

Post a Comment