4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Feb 24, 2017

e-books ms office 2003/07

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
આપણે અગાઉને પોસ્ટમા www.mnmeniya.in દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક વર્ડ પેડ અને બ્લોગીંગ ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે એવા જ ખુબ જ ઉપયોગી એવા બે પુસ્તકો Ms Office 2003 અને ms office 2007 ની માહિતી જોઇએ આ બન્ને પુસ્તક પીડીએફ ફોર્મેટમા છે જેમા તમામ મેનુ ની સમજ આપેલી છે અને જરૂર જણાઇ જ્યા ચિત્ર પણ મુકેલ છે જેથી સરળતાથી ખ્યાલ આવે તેમજ તમામ માહિતી સરળ અને સાદી ભાષામા તેમજ ગુજરાતી ભાષામા આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે જે આપને ખુબ ગમસે

MS Office 2003 માટે અહિ ક્લિક કરો

MS Office 2007 માટે અહિ ક્લિક કરો

આભાર

No comments:

Post a Comment