4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 8, 2021

4200 gread pay gr 2021

  નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો

ગુજરાત સરકારનો તારીખ 17/03/2021 નો 4200 ગ્રેડ પે બાબત પરીપત્ર  PDF સ્વરૂપે 
.
4200 grad pay 17/03/2021 ના પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરોNo comments:

Post a Comment