4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 7, 2021

Varchyual class riport

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

અત્યારે હાલ પ્રાથમિક શાળામા ધોરણ 1 થી 8 વર્ચ્યઅલ ક્લાસ ચાલુ હોય તેમા શિક્ષક વ્યકિતગત માહિતી રાખી શકે તે માટે અહિ એક પત્રક PDF ફોર્મેટમા બનાવી મુકવામા આવેલ છે. જેમા તાસનો ક્રમ તારીખ ધોરણ તથા ભણાવેલ એકમ અને કેટલા વિધાર્થીઓ જોઇન્ટ થયા એ લખી ફાઇલમા રાખી સકાય છે. 

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો આભાર

No comments:

Post a Comment