4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 8, 2021

April ekam kasoti 2021

   નમસ્કાર

     વાચક મિત્રો

ધોરણ 3 થી 8 માટે એપ્રિલ માસની એકમ કસોટી બાબત પરિપત્ર
એકમ કસોટી તારીખ 27 અને 28 એપ્રિલ એમ બે દિવસ ધોરણ 3 માં પર્યાવરણ તથા ધોરણ 4 થી 8 માં ગુજરાતી અને ગણિત ની લેવામાં આવશે.


પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો

અભ્યાસક્રમ તથા વિષય


No comments:

Post a Comment