4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 25, 2015

 મોસ્ટ પોપ્યુલર એપ્સ 


No comments:

Post a Comment