4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 12, 2015

જો કોઇ વ્યકિત સોશયલ મિડિયા જેવાકે વ્હાઇટ્શોપ ટિવટર ફેસબુક વગેરે પર "હિન્દુ દેવી દેવતા ના 
ખોટા ચિત્ર મુકે કે ખોટી રિતે ઉપ્યોગ કરે તો આ પોસ્ટનો સ્કિર્ંશોટ કે પ્રિંટ કાઢી ને નજીકના 
પોલિસ સ્ટેશને જઇને "It Act Section 66, 153A, 295 IPC" કે મુતાબિત એ વ્યકિત ઉપર 
F.I.R. દર્જ કરાવો 

એટલે એ વ્યકિત ઉપર NON-BAILABLE નુ વોરંટ નીકળસે 


No comments:

Post a Comment