4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 10, 2015

પરિક્ષાની  ઓનલાઇન તૈયારી કરો ઘરે બેઠા kachhua.com પર 
નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને એક ફોર્મમા તમારુ નામ લખી 
sabmit આપો 

GPSC   clic Heare

TALATI    Clic Heare

HTAT   Clic Heare

TET-1   Clic Heare

TET-2   Clic Heare

No comments:

Post a Comment