4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 23, 2016

Autometic ganatary matenu f.g. patrak

નમસ્કાર 
 શિક્ષક મિત્રો 

હાલમા દર વર્ષે આપવાનુ થતુ  6 થી 14 વર્ષ માટેના બાળકોનુ ફરજિયાત ગણતરીનુ પત્રક નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી લેસો 
આ પત્રક Excel 2007 મા અને શ્રુતિ ફોન્ટ મા બનાવેલ છે જેથી ફોન્ટ ઇન્સટોલ નહિ કરવા પડે 
તેમજ આ પત્રક મા માત્ર તમારે ઉમર વારી પ્રમાણે કુમાર ક્ન્યા ના ખાનામા માત્ર સંખ્યા જ એન્ટર કરવાની છે સરવાળા અને છેલ્લે કુલ નો સરવાળો પણ ઓટોમેટીક થઇ જસે અને આડા પેઇઝ મા બનાવેલ છે જેથી આખે આખી પ્રિન્ટ પણ કાઢી સકાશે  

પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment