4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 7, 2016

Vikalp Camp Sthagit Rakhvano priptra

પ્રાથમિક શાળામા 6થી8 મા વિકલ્પ કેમ્પ હાલ પુરતો સ્થગિત રાખવાનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તારીખ ૬/૪/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment