4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 4, 2016

Ms Office Word 2003 Format menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Word 2003 મા Insert menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Ms Office Word 2003મા Format મેનુની સમજ મેળવીસુ Format menu ની મદદથી મેનુના નામ પ્રમાણે વિવિધ ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Format Menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Font: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Font ની સાઇઝ સ્ટાઇલ તેમજ અન્ય ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

2.Paragraph: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા પેરેગ્રાફ નુ ફોર્મેટીંગ એટલે કે પેરેગ્રાફ ડાબી બાજુ જમણી બાજુ કે વચ્ચે તેમજ કેટલી સાઇઝ પછી રાખવો છે તે સેટ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Bullets and Numbering: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા bullets and Numbering ઉમેરી સકાય છે જેમા અલગ સ્ટાઇલ મુજબ બુલેટ્સ કે નમર ઉમેરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ  ચિત્ર


4.Borders and Shading: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ટેક્ષ્ટની ફરતે બોર્ડર ઉમેરી સકાય છે આ બોર્ડર અલગ અલગ સ્ટાઇલ મા અને ડિઝાઇનમા ઉમેરી સકાય છે જેમકે Box,Shadow,3d,Custom વગેરે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Columns: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા અલગ અલગ  એક ,બે,ત્રણ તેમજ ડાબી કે જમણી બાજુ કોલમ ઉમેરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

6.Tabs: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ રીતે ટેબ સેટ કરી સકાય છે તમારે કેટલા ટેબ સેટ કરવા તે તમારા કાર્ય અને જરૂરિયાત પર આધાર રાખે છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

7.Drop Cap: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા પહેલો અક્ષર મોટો અને બાકીના અક્ષર નાના એ રીતે સેટ કરી સકાય છે જેમ છાપામા આવે છે તે રીતે પહેલો અક્ષર મોટો સેટ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

8.TextDirection: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ટેક્ષ્ટ ડાઇરેક્સન સેટ કરી સકાય છે
9.Change Case: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા સિલેક્ટેડ લખાણના Font ચેંઝ કરી સકાય છે જેમકે Sentence Case, Lower Case ,Uppar Case,Title Case ,Tongale Case વગેરે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

10.Background: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટના બ્રેક્ગ્રાઉન્ડ મા કલર સેટ કરી સકાય છે.
11.Theme: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ પ્રકારની થીમ સેટ કરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


12.Frames: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા ડાબી જમણી વચ્ચે ઉપર નીચે એમ ફ્રેમ ઉમેરી સકાય છે.
13.AutoFormat: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા કરેલ ફોર્મેટીંગ દુર કરી સકાય છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર .


14.Styles and Formatting: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા સાઇડ બારમા Styles and Formatting નુ ટુલ ઉમેરી સકાય છે.
15.Reveal Formatting: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા Reveal Formatting નુ ટુલ ઉમેરી સકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી shift+f1 છે .
16.Object: Format Menu ના આ સબમેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમા વિવિધ Object કે જે અગાઉ Insert menu ની મદદથી ઉમેરેલ છે તે જોઇ સકાય છે તેમજ તેને ફોર્મેટીંગ કરી સકાય છે

આભાર


No comments:

Post a Comment