4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 19, 2016

paripatra 6/5/2016

બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમો તેમજ રાજ્ય સરકાર હેઠળની નિમણુંકો માટે 10% જ્ગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબતનો સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનો તા ૦૬/૦૫/૨૦૧૬ નો 21 પાનાનો પરીપત્ર
ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

બિન અનામત વર્ગોના ઉમેદવારો માટે નમુનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબતનો 5 પાનાનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તારીખ ૧૨/૦૫/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર
ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment