4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 4, 2016

primary Teacher Online badli Conferanche Parptra

પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઓનલાઇન બદલી અંગે વિડિયો કોન્ફરન્સ અંગેનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તારીખ ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment