4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 19, 2016

laghutam pensan ange paripatra 05/05/2016

ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલા સરકારી કર્મચારી કે અધિકારી અને નિવુર્ત થયેલા અને કુંટુબ પેન્સન મેળવતા સરકારી કર્મચારી- અધિકારીના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત અથવા અન્ધત્વ પ્રાપ્ત સંતાનને આજીવન કુંટુબ પેન્સન -લઘુતમ પેન્સન આપવા બાબતનો નાણા વિભાગનો તારીખ ૦૫/૦૫/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર
Download For PDF Click Heare
No comments:

Post a Comment