4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 19, 2016

anamat chutchat pariptra 07/05/206

બિન અનામત વર્ગોના આર્થિક રીતે નબળા નર્ગો માટે નોકરીઓમા ૧૦% જ્ગ્યાઓ રાખવા બાબતે ની સુચનાઓ સમ્બધિત સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તા: ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

Click To Heare For Dounload PDF Format

for jpg FormatNo comments:

Post a Comment