4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 19, 2016

bin anamt fee maa raht paripatra 12/05/2016

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો ને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે ફોર્મ ફી મા રાહત આપવા બાબતનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તારીખ ૧૨/૦૫/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર
For Downlad PDF Click Heare


No comments:

Post a Comment