4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 24, 2016

vikalp camp pripatra 23/5/16

Viklap camp 2/6/16 sudhima pura karva babtno prathmik sixan  niyamak no 23/5/2016 no pripatra

No comments:

Post a Comment