4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 19, 2016

karkirdy visheshank 2016

માહિતી ખાતુ ગુજરાત દ્વારા પ્રસિધ્ધ થતુ ધોરણ 10 અને 12 પછી શુ ? તે બાબતનુ કારકિર્દી વિષેશાંક ૨૦૧૬
ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment