4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 31, 2016

How to set Post Comment box in blog

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા પોસ્ટને ઓટો મેટીક પોસ્ટ કરવાના સ્ટેપ જોયા આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે પોસ્ટની નીચે કોમેંટ બોક્ષ લગાવવાની માહિતી જોઇએ જુઓ કોમેંટ બોક્ષનુ ચિત્ર

આ માટે સૌ પ્રથમ બ્લોગ મા લોગીન થાવ અને pageviews પર ક્લિક કરો
1. Settings પર ક્લિક કરો
2.Comment પર ક્લિક કરો
3.હવે Comment Form Placement પર ક્લિક્ કરો અને Embedded below post પર ક્લિક કરો એટલે
4. હવે છેલ્લે save Settings પર ક્લિક કરો
બસ હવે પોસ્ટની નીચે કોમેંટ બોક્ષ દેખાવા લાગસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો

આભાર


No comments:

Post a Comment