4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

May 23, 2016

gujarat uni.ccc registresan

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ccc રઝીસ્ટ્રેસન ચાલુ છે 
આ રઝીસ્ટ્રેસન મા સૌ પ્રથમ પુરૂનામ ત્યારબાદ મોબાઇલ નમ્બર ઇ-મેઇલ આઇ ડી બે વાર 6 આંકડાનો પાસવર્ડ અને કેપ્ચા એટલે કે સેક્યુરીટી લખાણ જે દેખાય છે તે લખી અને પછે SUBMITE બટન પર ક્લિક કરવુ 
રઝીસ્ટ્રેસન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment