4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 5, 2016

HTAT Bharti 2014/15 Waiting Round

HTAT ભરતી 2014/15 મેરીટ અને વેઇટીંગ રાઉન્ડ
આ મેરીટ વાળા ઉમેદવારોએ 5/2/2016 થી કોલ લેટર મેળવી લેવા

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment