4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 27, 2016

CRPF Bharti 2016

CRPF bharti 2016 કોંસ્ટેબલ ,ટેકનીકલ અને ટ્રેડ્મેન ની કુલ 888 જ્ગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવે છે
લાયકાત: 12 પાસ ,સાથે ડ્રાઇવિંગ લાયસંસ અનિવાર્ય
ઓનલાઇન અરજી કરવાની લાસ્ટ ડેટ 10 /03/2016
પરીક્ષાની તારીખ 15/5/16
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 
ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો 


No comments:

Post a Comment