4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 26, 2016

Relve Bharti Application Stetas

રેલ્વે વિભાગમા કુલ 18252 જ્ગ્યા માટેની અરજિઓ ઓનલાઇન મંગાવવામા આવેલ હતી આ તમામ અરજીઓ સ્વીકારાઇ છે કે કેમ તેનુ સ્ટેટસ રેલ્વે વિભાગની સાઇટ પર મુકાઇ ગયેલ છે જો તમે અરજી કરેલ છે અને તમારી અરજી સ્વીકારાઇ કે નહિ તે જાણવા માન્ગો છો તો સૌ  પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ રેલ્વે વિભાગની સાઇટ ખુલ્સે જેમા તમારો રજીસ્ટ્રેશન નમ્બર અને તમારી જન્મ તારીખ નાખી લોગીન બટ્ટન પર ક્લિક કરી લોગીન થાવ અને તમારી અરજી સ્વીકારાઇ કે નહી તે અહિ તમે જોઇ શકશો 

અરજીનુ સ્ટેટસ ચેક કરવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment