4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 8, 2016

2016 Celendar In One page

2016 નુ કેલેંડર માત્ર એક જ પેઇજમા 
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બને ફોન્ટ મા ઉપલબ્ધ 
ફોર ઍંગ્રેજી 

ફોર ગુજરાતી 


No comments:

Post a Comment