4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 12, 2016

revnyu talati call letar ane suchana

Call letar samdhi suchana

Call lettar download Click Heare

No comments:

Post a Comment