4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 25, 2016

Bajet 2016

૨૦૧૬ રાજ્ય સરકારના બજેટની ખુબીઓ

No comments:

Post a Comment