4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 23, 2016

Dhoran 10/12 Hol Tikit Suchana


School na Aacharya Mate
Exam Center ni Mahiti Mate Click Herae 


No comments:

Post a Comment